Регионален център

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Шумен

image01

всички имат право на равен шанс...

image01

с малко внимание
подкрепа
и разбиране

image01

могат да постигнат всичко

за което мечтае едно дете

image01


Състав:

     В състава на регионалния екип влизат ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца със зрителни нарушения както и представител на Регионално управление на образованието - Шумен. Ръководител на екипа е представителят на Регионалното управление на образованието - Шумен.

     Функции на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности:

 • оценява потребностите от допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата и предлага на директора на регионалния център одобряването или неодобряването на допълнителната подкрепа;
 • организира повторна оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности при несъгласие на родителя с оценката, направена от екипите за подкрепа на личностното развитие в детската градина/ училището, или с предложената допълнителна подкрепа;
 • извършва оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности след заявление на родител за насочване за обучение в специално училище;
 • подпомага процеса на осигуряване на допълнителната подкрепа;
 • предлага и организира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 • информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
 • отлага по обективни причини от задължително обучение в І клас деца със специални образователни потребности, но за не повече от една учебна година.

Допълнителна подкрепа

Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

 1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
 2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
 3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
 4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
 5. ресурсно подпомагане.

 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие според вида си е краткосрочна или дългосрочна.

 • Краткосрочна е подкрепата, която въз основа на оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика се предоставя за определено време в процеса на предучилищното и училищното образование, като за деца или ученици със специални образователни потребности обхваща период от минимум една учебна година до максимум края на съответния етап от степента на образование;
 • Дългосрочна е подкрепата, която въз основа на оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика обхваща повече от един етап от степента на образование, повече от една степен на образование или е за целия период на обучение на детето или ученика в детската градина или училището.

 

За нас      Новини      Галерия      Контакти     

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП      РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ      ЗА РОДИТЕЛИТЕ     

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ      Профил на купувача