Регионален център

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Шумен

image01

всички имат право на равен шанс...

image01

с малко внимание
подкрепа
и разбиране

image01

могат да постигнат всичко

за което мечтае едно дете

image01


     Планът за подкрепа включва:

 1. целите, задачите и конкретните дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 2. описание на възможностите, силните страни и потенциала на детето или ученика за включване и участие в образователния процес и в дейността на институцията;
 3. определяне на вида и формата на обучение;
 4. определяне на вида на допълнителната подкрепа и на конкретния срок за предоставянето и;
 5. определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от обучението на детето или ученика;
 6. определяне на начини за оценяване на напредъка на детето или ученика;
 7. определяне на специални педагогически, терапевтични и други методи и средства за постигане на целите;
 8. определяне на честотата на осъществяване на дейностите за допълнителна подкрепа;
 9. описание на екипната работа с детето или ученика, на ролята и отговорностите на педагогическите специалисти и на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, при предоставянето на допълнителната подкрепа;
 10. описание на необходимите ресурси за допълнителната подкрепа и за ефективен преход между институциите или между отделните етапи и степени на образование и на координацията на работата с децата и учениците, които получават допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 11. определяне на часовете за ресурсно подпомагане.

За нас      Новини      Галерия      Контакти     

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП      РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ      ЗА РОДИТЕЛИТЕ     

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ      Профил на купувача