Регионален център

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Шумен

image01

всички имат право на равен шанс...

image01

с малко внимание
подкрепа
и разбиране

image01

могат да постигнат всичко

за което мечтае едно дете

image01


     В състава на Екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина/ училището задължително участват психолог и/илипедагогически съветник, както и логопед. В екипа може да участва ресурсен учител/специален педагог, както и други специалисти според индивидуалните потребности на детето или ученика - рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца с нарушено зрение, учители в групата в детската градина/класен ръководител, учители, които преподават на ученика.

  • идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
  • извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;
  • изготвя и реализира план за подкрепа;
  • определя вида и формата на обучение на детето/ ученика въз основа на оценката на индивидуалните му потребности;
  • до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности при необходимост разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми по един или повече учебни предмети за ученици със специални образователни потребности за една учебна година;
  • проследява напредъка в развитието на детето/ученика на всеки три месеца от учебното време през учебната година и при необходимост внася промени в плана за подкрепа и в индивидуалните учебни програми след информирано писмено съгласие на родителя;
  • извършва консултативна дейност с децата и учениците, с учителите, с родителите, с представителите на децата или с лицата, които полагат грижи за децата, свързана с изпълнението на индивидуалните учебни програми;
  • извършва консултативна дейност с всички деца или ученици в групата вдетската градина/в паралелката в училището, с учителите и с родителите,за приемане и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности в общността на детската градина или на училището;
  • провежда екипни срещи заедно с учителите и с другите педагогически специалисти в детската градина и училището, свързани с изпълнението на плановете за подкрепа;
  • изготвя доклади до директора на детската градина или училището, съответно в 7-дневен срок след края на първия учебен срок и в 10-дневен срок след края на втория учебен срок на учебната година, съдържащ оценка на развитието на детето или ученика, на постигнатите цели и резултатите от обучението, на използваните специални педагогически средства и методи на работа, на изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика.

За нас      Новини      Галерия      Контакти     

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП      РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ      ЗА РОДИТЕЛИТЕ     

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ      Профил на купувача