Регионален център

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Шумен

image01

всички имат право на равен шанс...

image01

с малко внимание
подкрепа
и разбиране

image01

могат да постигнат всичко

за което мечтае едно дете

image01


     Стъпки за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности:

  1. На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование задължително се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
  2. При появата на индикации за обучителни затруднения детската градина/ училището осигурява обща подкрепа за личностно развитие на детето/ ученика.
  3. Когато до три месеца не се отчита напредък в развитието му, учителят в групата на детето, съответно класният ръководител на ученика обсъждат с родителя необходимостта от оценка на индивидуалните потребности на детето/ ученика.
  4. Оценката на индивидуалните потребности се извършва от Екип  за  подкрепа за  личностно  развитие в детската градина/училището след подадено заявление от родител.
  5. Директорът на детската градина/училището изпраща копие от протокола с оценката и решението на екипа за подкрепа за личностно развитие за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето или ученика със специални образователни потребности в Регионалния център.
  6. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на място в детската градина/училището се запознава с извършената оценка и всички факти и обстоятелства, свързани с потребността на детето/ученика. Предлага на директора на Регионалния център одобряване или неодобряване на предоставянето на допълнителна подкрепа.
  7. В случай, че допълнителната подкрепа бъде одобрена детската градина/ училището се задължават да предоставят допълнителна подкрепа на детето/ ученика по предварително изготвен план за подкрепа.

За нас      Новини      Галерия      Контакти     

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП      РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ      ЗА РОДИТЕЛИТЕ     

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ      Профил на купувача