Регионален център

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Шумен

image01

всички имат право на равен шанс...

image01

с малко внимание
подкрепа
и разбиране

image01

могат да постигнат всичко

за което мечтае едно дете

image01


Функции

     Основни функции на сектор „ Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности”:

  • планира и осъществява обучението на децата и учениците със специални образователни потребносто съвместно с учителите на групата в детската градина или в паралелката в училището;
  • провежда дейности по прилагане на различни терапевтични програми;
  • участва в разработването на планове за подкрепа, индивидуални учебни планове и индивидуални учебни на учениците със специални образователни потребности, в случаите, в които няма формирани екипи за личностно развитие в училищата;
  • осъществява ефективно включване на децата и учениците със специални образователни потребности в процеса на приобщаване;
  • развива способностите и компетентностите на децата и учениците със специални образователни потребности;
  • провежда индивидуална и групова работа с деца и ученици с нарушено зрение по специалните учебни предмети за деца и ученици с нарушено зрение, както и с деца и ученици с увреден слух по специалните учебни предмети за децата и ученици с увреден слух;
  • разработва дидактични материали за подпомагане на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците със специални образователни потребности и материали за популяризиране на приобщаващото образование.

Специалисти

Ресурсни учители

     Ресурсните учители участват в планирането, организирането и провеждането на образователния процес и други дейности, свързани с осигуряването на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата съвместно с общообразователните учители.

Психолози

     Психолозите осъществяват терапевтична работа и психо - социална рехабилитация на децата и учениците със специални образователни потребности след извършена диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и утвърдени тестове и методики.

Логопеди

     Логопедите осъществява диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата и учениците със специални образователни потребности. Прилагат програми за психомоторно, когнитивно и езиково развитие, програми за превенция и корекция на комуникативните нарушения и др.

Рехабилитатор на слуха и говора

     Рехабилитаторът на слуха и говора извършва корекционна и компенсаторна работа с децата с увреден слух, съобразно възрастовите и индивидуални потребности, вида и степента на слуховата загуба. Осъществява превантивна, диагностична, корекционно-рехабилитационна, компенсаторна и консултативна дейност, свързана със стимулиране на слуховата функция, развитието на речта, езика и комуникативните способности на децата с увреден слух.

Учител на деца с нарушено зрение

     Учителят на деца с нарушено зрение осъществява индивидуални и групови дейности за развитие и по- добро използване на слабото зрение на децата с нарушено зрение, чрез използване на разнообразни зрителни задачи, неоптични и оптични средства и специфични четивни техники.

За нас      Новини      Галерия      Контакти     

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП      РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ      ЗА РОДИТЕЛИТЕ     

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ      Профил на купувача